Dokumenti

Pamattdokumenti                                                       

 1. Mārupes novada Skultes sākumskolas NOLIKUMS (skatīt šeit) 
 2. Mārupes novada Skultes sākumskolas reģistrācijas apliecība (skatīt šeit)
 3. Mārupes novada Skultes sākumskolas attīstības plāns (skatīt šeit)
 4. Mārupes novada Skultes sākumskolas audzināšanas darba programma 2021. - 2024. (skatīt šeit)
 5. Mārupes novada Skultes sākumskolas mācību gada darba plāns (skatīt šeit)
 6. Mārupes novada Skultes sākumskolas apvienotais pirmsskolas izglītības  un 1. - 6. klašu izglītojamo ārpusskolas ikmēneša pasākumu plāns  (skatīt šeit)
 7. Mārupes novada Skultes sākumskolas pašvērtējuma ziņojums 2020./2021. m.g. (skatīt šeit)
 8. Mārupes novada Skultes sākumskolas pašvērtējuma ziņojums 2021./2022. m.g. (skatīt šeit)
 9. Mārupes novada Skultes sākumskolas pašvērtējuma ziņojums 2022./2023. m.g. (skatīt šeit)

Noteikumi

 1. Mārupes novada Skultes sākumskolas iekšējās kārtības noteikumi pirmsskolas izglītības izglītojamiem (skatīt šeit)
 2. Mārupes novada Skultes sākumskolas iekšējās kārtības noteikumi 1. - 6. klašu izglītojamiem (skatīt šeit)
 3. Mārupes novada Skultes sākumskolas darba kārtības noteikumi (skatīt šeit) 

Kārtības

 1. Mārupes novada Skultes sākumskolas pirmsskolas izglītības izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (skatīt šeit) 
 2. Mārupes novada Skultes sākumskolas 1. - 6. klašu izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas un izpētes kārtība (skatīt šeit)
 3. Mārupes novada Skultes sākumskolas kārtība, kādā iestādē uzturas nepiederošas personas (skatīt šeit)
 4. Mārupes novada Skultes sākumskolas iesniegumu reģistrācijas, izskatīšanas un atbildēšanas kārtība (skatīt šeit)
 5. Mārupes novada Skultes sākumskolas sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība (skatīt šeit)
 6. Mārupes novada Skultes sākumskolas evakuācijas kārtība (skatīt šeit)
 7. Mārupes novada Skultes sākumskolas kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē (skatīt šeit)

Mārupes novada pašvaldības saistošie noteikumi

 1. Mārupes novada pašvaldības noteikumi "Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1. klasē Mārupes novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs" (skatīt šeit)
 2. Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība" (skatīt šeit)