Kolektīvs

Uzsākot 2022./2023. mācību gadu, Mārupes novada Skultes sākumskolā strādā 28 pedagoģiskie un 19 tehniskie darbinieki.

Pedagogi:

 • direktors
 • direktora vietnieki izglītības jomā
 • vispārējās pamatizglītības skolotāji
 • pirmsskolas izglītības skolotāji
 • skolotāji logopēdi
 • speciālās izglītības pedagogi 
 • izglītības psihologs
 • izglītības iestādes bibliotekārs

Tehniskais personāls :

 • lietvedis
 • skolotāja palīgi   
 • māsa bērnu aprūpē
 • ēkas dežuranti
 • apkopējas
 • sētnieks 
 • remontstrādnieks