Kursi pedagogiem "Skola visiem bērniem"

2024.gada 15. maijā un 16. maijā Mārupes novada Skultes sākumskolā norisinājās izglītības seminārs "Skola visiem bērniem - lasītprasmes attīstība", pulcējot izglītības speciālistus un pedagogus no Mārupes novada. Pasākums tika organizēts ar mērķi veicināt lasītprasmes attīstību un nodrošināt vienlīdzīgu izglītības pieejamību visiem bērniem.

Semināru atklāja Mārupes novada Skultes sākumskolas direktore Gaļina Grizāne.

Anna Čeiča- Sultāne, Elīna Kirjanova, Irina Troņenkova un Ņikita Andrianovs  iepazīstināja ar IKT rīku izmantošanu PII nodarbībās, mācību stundās un metodisko materiālu sagatavošanu darbam. Integrējot IKT rīkus ikdienas darbā, mēs varam radīt dinamisku un mūsdienīgu mācību vidi, kas palīdz bērniem sagatavoties nākotnes izaicinājumiem.

Irina Nikolajeva, Nora Nukse, Ingrīda Pupiņa un Antra Graudupe dalījās pieredzē, ka māksla ir daudzpusīgs instruments, kas var bagātināt bērnu ikdienu un veicināt viņu vispusīgu attīstību. Integrējot mākslu ikdienas darbā ar bērniem, mēs ne tikai palīdzam viņiem attīstīt svarīgas prasmes, bet arī veicinām viņu emocionālo un intelektuālo izaugsmi. Māksla iedvesmo, uzmundrina un palīdz bērniem labāk izprast sevi un pasauli ap viņiem.

Andra Spure, Anete Sinkeviča un Amanda Murele iepazīstināja  ar piemērotām mācību metodēm, iekļaujošu pieeju valodu mācīšanu skolotājus, lai tie  varētu efektīvi atbalstīt disleksijas  skolēnus. Iekļaujoša mācīšana nodrošina, ka visi skolēni, neatkarīgi no viņu mācīšanās stila vai grūtībām, var piedalīties un gūt panākumus mācību procesā.

Organizatori izteica pateicību visiem dalībniekiem un cer, ka šī pasākuma rezultāti palīdzēs uzlabot lasītprasmes apguvi un veicinās vienlīdzīgu izglītības pieejamību visiem bērniem.

 

(Foto skatīt galerijā)

Erasmus+ pieredzes apmaiņa Budapeštā

No Budapeštas ar zināšanām!

Laikā no 2024. gada 5. maija līdz 12. maijam direktora vietniece izglītības jomā Andra Spure, skolotājs logopēds Anete Sinkeviča un pedagoga palīgs Amanda Murele no Mārupes novada Skultes sākumskolas piedalījās Erasmus+ apmācību programmā, kas tika rīkota Budapeštā, Ungārijā. Programmas galvenais mērķis bija uzlabot skolotāju izpratni un prasmes disleksijas un iekļaujošas valodu mācīšanas jomā. Šī pieredze sniedza skolotājiem vērtīgas zināšanas un praktiskus rīkus, ko izmantot ikdienas darbā ar skolēniem.

Pirmajās nodarbībās skolotāji padziļināti pētīja disleksijas būtību, tās dažādās izpausmes un diagnosticēšanas metodes. Profesori un speciālisti no vadošajām izglītības institūcijām dalījās ar jaunākajiem pētījumiem un praktiskajiem piemēriem.

Viena no galvenajām tēmām bija multisensorā mācīšanās, kas ietver vizuālo, dzirdes un kinestētisko elementu integrēšanu mācību procesā. Skolotāji praktizēja dažādas tehnikas, piemēram, vizuālās kartītes, kustību aktivitātes ar skaņas palīdzību, lai uzlabotu disleksijas skolēnu mācīšanās pieredzi.

Dalībnieki iepazinās ar dažādiem digitāliem rīkiem un lietotnēm, kas var palīdzēt skolēniem ar disleksiju. Tas ietvēra teksta-runas programmatūru, interaktīvas izglītojošas spēles un lietotnes, kas pielāgotas individuālām vajadzībām.

Viena no svarīgākajām apmācību daļām bija diferencēta mācīšana, kur skolotāji apguva, kā pielāgot mācību materiālus un nodarbības, lai tās būtu pieejamas visiem skolēniem. Tika izrunāti individuālie izglītības plāni un veidi, kā tos efektīvi integrēt mācību procesā.

Apmācību programmā tika iekļauti vairāki praktiskie semināri, kur skolotāji izmēģināja jaunās metodes reālās situācijās. Šīs nodarbības veicināja izpratni par to, kā teorētiskās zināšanas pielietot praksē.

Erasmus+ brauciens ne tikai nodrošināja profesionālo izaugsmi, bet arī veicināja kultūras apmaiņu. Skolotāji iepazinās ar Ungārijas izglītības sistēmu un sadraudzējās ar kolēģiem no citām Eiropas valstīm, daloties pieredzē.

Skolotāju Erasmus+ brauciens uz apmācībām par disleksiju un iekļaujošu valodu mācīšanu bija veiksmīgs un produktīvs. Iegūtās zināšanas un prasmes palīdzēs Mārupes novada Skultes sākumskolas skolotājiem veidot iekļaujošāku un efektīvāku mācību vidi, nodrošinot, ka visi skolēni, neatkarīgi no viņu mācīšanās grūtībām, var gūt panākumus un izbaudīt mācību procesu.

 

(Foto skatīt galerijā)

Pasākums "Dejojam kopā!"

 

2024. gada 4. maijā Mārupes novada Skultes sākumskolas izglītojamie pedagogu N.Nukses, A.Zūles un I.Troņenkovas pavadībā rādīja savu dejas un dziedāšanas mākslu  pie Skultes dienas centra ciemata iedzīvotājiem un citiem, godinot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadskārtu. Bērni uzstājās ar priekšnesumiem gan mūsdienu dejās, gan tautas dejās, kā arī dziedāja. Koncerta noslēgumā pie mums, Skultē, ieradās Mārupes novada vidējās paaudzes deju kolektīvs “Mārupieši”, kas priecēja mūs ar savām dejām.

 

(Foto skatīt galerijā)

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas atzīmēšana

2024. gada 3. maijā - svētku priekšvakarā, Mārupes novada Skultes sākumskolā tika atzīmēta Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena.

Visi kopā dziedājām Latvijas himnu - lūgšanu par valsti un mums!

Spēlējām skolotājas I.Troņenkovas izveidoto spēli "Ko es zinu par Latviju?"!

Lepojamies ar mūsu sasniegumiem, saņēmām apbalvojumus!

Paldies mūsu izglītojamiem Anetai un Edgaram par pasākuma vadīšanu!

 

Pedagogu no Francijas vizīte Skultē!

2024. gada 2. maijā Mārupes novada Skultes sākumskolā ciemojās PII “Zeltrīti” pārstāvji un Erasmus+ izglītības programmas ietvaros uzņemtie viesi no Francijas.

Francijas kolēģus iepazīstinājām ar dažādām metodēm, kuras izmantojam speciālās izglītības programmu īstenošanā, kā arī piedāvājām izmēģināt dažādus rīkus un metodes skolotāja logopēda, izglītības psihologa un sociālā pedagogu kabinetos.