Attālinātā mācību procesa norise Mārupes novada Skultes sākumskolā


Skolotāja loma un atbildība

Skolēna loma un atbildība

Vecāku loma un atbildība

Plāno attālināto mācību procesu, atbilstoši skolas metodiskajiem norādījumiem.

Katrā darba dienā norīta e-klases vietnē dienasgrāmatā skolēns iepazīstas ar stundu sarakstu un dienas uzdevumiem, lai plānotu savu laiku un zinātu, kad noteikti ir jāatrodas tiešsaitē.

Jā kādu iemeslu dēļ skolēns nevar piedalīties attālinātās mācīšanas procesā, skolēns informē par to klases audzinātāju.

Nodrošināt, ka skolēns katru darba dienu mācību laikā ir mājās un gatavs piedalīties attālinātās mācīšanās procesā.

Atbilstoši stundu sarakstam ievieto e-klasē aprakstu ar stundā veicamajiem darbiem līdz plkst. 9.00

Atbilstoši e-klasē saņemtajiem norādījumiem plāno savu laiku un veic uzdotos uzdevumus.

 Darbus skolotājam, iesniedz norādītajos termiņos. Ja to nevar izdarīt (piemēram, veselības stāvokļa dēļ, tehnisku problēmu dēļ u.tml.), informē mācību priekšmeta skolotāju un vienojas par laiku, kad darbi tiks iesniegti.

Ja iespējams nodrošināt skolēnam datoru un/vai telefonu ar interneta pieslēgumu. Ja tās nav iespējams, tad vecāku pienākums ir ziņot par to skolai, lai skola varētu nodrošināt izdrukātus mācību materiālus.

Skolotājs ir pieejams skolēniem konsultācijām e-klasē norādīto stundu laikos un  konsultācijas laikā(telefoniski/whatsapp)

Aktīvi izmanto iespēju sazināties ar skolotājiem, lai konsultētos par uzdevumiem un uzdotu jautājumus.

Nepieciešamības gadījumā no skolas paņemts mācību materiālus.

Sagatavo izdrukātos materiālus skolēniem, kam nav tehniskais nodrošinājums, lai piedalītos tiešsaites mācību procesā.

Ja skolotājs paredzējis tiešsaites aktivitātes, savu tehnisko iespēju robežās skolēns tajās piedalās.

Informēt klases audzinātāju, ja bērns konkrētā dienā nevar piedalīties attālinātās mācīšanas procesā (veselības vai tehnisku iemeslu dēļ).

Seko līdzi skolēnu paveiktajam, nodrošina skolēniem atgriezenisko darbu par katrā stundā apgūto.

Pārliecināties, ka skolēnam ir pieeja e-klasei (skolēns zin lietotājvārdu un paroli). Paroli iespējams atjaunot, sazinoties ar skolotāju Jeļenu Martjanovu).

Sadarbojas ar klases audzinātāju, skolas vadību, ja skolēns nepiedalās attālinātās mācīšanās procesā.

Atbalstīt bērnu attālinātā mācību procesā:

 – palīdzēt iekārtot darba vietu;

 - palīdzēt plānot laiku;

- dienas beigās pārrunāt, kā bērnam veicies.